WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


1977    
Houkje Rodenhuis    Easterlittens
Janneke Pagels    Boalsert
Hilda Achenbach    Grou
1978    
Janneke Pagels    Boalser    (K)
Siemke Andela    Wjelsryp
Pietsje Swierstra    Weidum
1979    
Janneke Pagels    Boalsert    (K)
Geartsje Zondervan    Ysbrechtum
Tryntsje Heeg-Tamminga    Easterlittens
1980    
Loltsje Punter        Weidum    (K)
Anita Wieling        Wier
Anneke van der Ley    Bûtenpost
1981    
Roelie Punter        Wommels    (K)
Antsje van der Schaaf    Easterlittens
Saapke Anema    Húns
1982    
Anita Wieling    Wier    (K)
Thea Leen        Bears
Lipkje Reitsma        Mantgum
1983    
Anita Wieling        Wier    (K)
Klaske Blümers    Wytgaard
Geartsje Zondervan    Ysbrechtum
1984    
Lipkje Reitsma        Mantgum
Gertrud de Witte    Makkum    (K)
Geartsje Zondervan    Ysbrechtum
1985    
Anita Wieling        Wier    (K)
Antsje Smeding    Wommels
Hermanna Miedema    Stiens
1986    
Joke Hoekstra        Wergea
Bea Cuttress  Terpstra    Doanjum
Roelie Punter        Wommels    (K)
1987    
Klaske Blümers    Wytgaard    (K)
Klaske Schukken    Nylân
Geartsje Zondervan    Ysbrechtum
1988    
Sarie Lycklama à Nijeholt    Gaast
Hennie Faber        Tsjummearum
Lia de Jong        Wommels    (K)
1989    
Jitske Venema        Dronryp
Janny Yntema        Wytmarsum
Jokelyn Tienstra    Sint Anne    (K)
1990    
Grietsje de Haan    Frjentsjer
Jellie van der Zee    Tsjummearum
Jokelyn Tienstra    Sint Anne    (K)
1991    
Thera Jellema        Achlum
Lysbeth van der Ende    Wommels
Lia de Jong        Wommels    (K)
1992    
Yvonne van Assen    Wergea
Bianca Nauta        Wynaam
Lia de Jong        Wommels    (K)
1993    
Anneke Smid        Wytmarsum
Bianca Nauta        Tsjummearum
Lia de Jong        Wommels    (K)
1994    
Hammie Westr        Wommels    (K)
Minke Dijkstra        Pietersbierrum
Yvonne Postma    Blessum        
1995    
Anke Buiteveld        Jirnsum
Riska Hazenberg    Wergea
Sandra Goodijk    Raerd    (K)
1996    
Femke Visser        Makkum
Doete de Groot    Raerd
Sandra Goodijk    Raerd    (K)
1997    
Géjanna Buma        Eksmoarre
Riska Hazenberg    Wergea
Afke Hijlkema        Akkrum    (K)
1998    
Géjanna Buma        Eksmoarre
Riska Hazenberg    Wergea
Afke Hijlkema        Akkrum    (K)
1999     
Géjanna Buma        Eksmoarre
Riska Hazenberg    Wergea
Afke Hijlkema        Akkrum    (K)
2000     
Géjanna Buma        Eksmoarre
Riska Hazenberg    Wergea
Afke Hijlkema        Akkrum    (K)
2001    
Géjanna Buma        Eksmoarre
Wiesje van der Berg    Grou
Afke Hijlkema        Akkrum    (K)
2002    
Marie Heida        Grins    (K)
Riska Hazenberg    Wergea
Leonie Zeinstra    Boalsert
2003
Géjanna Buma        Eksmoarre
Wiesje van der Berg    Grou
Afke Hijlkema        Akkrum    (K)
2004
Géjanna Buma        Boalsert
Wiesje van der Berg    Grou
Afke Hijlkema        Akkrum    (K)
2005
Géjanna Buma        Boalsert
Debora Oosterman    Grou
Afke Hijlkema        Akkrum    (K)
2006
Géjanna Buma        Boalsert
Debora Oosterman    Grou
Afke Hylkema        Akkrum    (K)
2007
Maaike Joostema    Minnertsgea
Imke van der Leest    Dronryp
Fenna Zeinstra        Boalsert    (K)
2008
Afke Kuipers        Mantgum
Ingrid de Haan        Ljouwert
Leonie van der Graaf      Berltsum    (K)
2009
Maaike Wind        Penjum
Gerieke de Groot    St Anne
Afke Hijlkema        Nes (B)    (K)
2010
Maaike Wind        Penjum
Sjoukje Visser        Ie
Afke Hijlkema        Akkrum    (K)
2011
Margriet Koelmans    Aldebiltsyl
Leonie van der Graaf    Berltsum
Fenna Zeinstra        Boalsert    (K)
2012
Marije Hiemstra    Easterein
Imke van der Leest    Easterein
Aukje van Kuien    Kollumerpomp (K)
2013
Iris van der Veen    Frjentsjer
Sjoukje Visser        Ie    
Manon Scheepstra    Frjentsjer    (K)
2014
Lisette Wagenaar    St Anne
Leonie van der Graaf    Berltsum    (K)
Fenna Zeinstra        Boalsert
2015
Ilse Tuinenga        Berltsum
Sjoukje Visser         Ee
Manon Scheepstra    Frjentsjer    (K)
2016
Ilse Tuinenga        Berltsum    (K)
Sjoukje Visser         Damwâld
Manon Scheepstra    Frjentsjer
2017
Louise Krol        Ie
Imke van der Leest    Easterein 
Sjanet Wijnia        Wommels (K)
2018
Ilse Tuinenga         Berltsum (K)
Sjanet Wijnia         Wommels
Manon Scheepstra     Ljouwert    
2019
Ilse Tuinenga         Berltsum (K)
Sjanet Wijnia         Wommels
Manon Scheepstra     Ljouwert    

 

 #@nijekriich