WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


 

Nijs foar de begjinnende keatser

Wat is...

...Ledekeatsen

Dizze keatspartijen binne altyd yn Weidum. Alle bern dy't keatse wolle kinne oan dizze partijen meidwaan. Bern dy't yn groep 4 sitte meie it hiele jier fergees mei de begjinners meidwaan. Fan groep 5 ôf moatte bern at hja keatse wolle, lid wurde fan Nije Kriich.

...Federaasjekeatsen

Dizze partijen wurde organisearre yn ús Gemeente Littenseradiel.

Opslacheasken foar federaasje keatsen:

(7-9 jier) Welpen jonges 11 meter / Welpen famkes 9 meter

(10-11 jier) Pupillenjonges 15 meter / Pupillenfamkes 12 meter

(12-13 jier) Skoaljonges 19 meter / Skoalfamkes 15 meter

(14-16 jier) Jonges 23 meter / Famkes 18 meter

Foar de leeftiid is 31 december fan it foargeande jier de peildatum. As se hjir noch muoite mei hawwe, dan moatte se earst noch goed traine om dit foarinoar te krijen. (Freegje de trener, om seker te witten as hy/sy hjir oan foldocht.)

...K.N.K.B.-keatsen

As de bern fier genôch opslaan kinne, meie se meidwaan oan de K.N.K.B.-partijen. Opjaan foar de wedstriden kin op'e webside fan'e KNKB (mei bûnsnummer en geboartedatum). Dit kin oant tiisdei 19.00 oere foar de te spyljen wedstriid. Foar opjefte fan bern (oant en mei skoalbern) jild dat in partoer út twa persoanen bestiet en foar ôfdieling trije.

Wannear't jimme meidwaan wolle oan KNKB partijen dan wurdt ynlis frege by de partijen 

fan € 3,- foar bern (en € 5,00 foar senioaren).

Yn de "Wis-In", it offisjele orgaan fan de K.N.K.B., en op'e webside www.knkb.nl stean alle wedstriden fan de K.N.K.B.

 

 

 

Kompetysjekeatsen foar de jeugd

 

Dit jier regelt de jeugdkommisje, besteande út Jelly, Beert Pieter en Laurens hokker âlden, wannear helpe sille. Se nimme yn april kontakt mei de keatsâlden op.

Start

Tiid

Foar wa : alle jeugdleden

Opjaan

Under it kompetysjekeatsen sil ek, krekt as oare jierren wer letten wurde op it gedrach fan de keats(t)ers. Der sil prebearre wurde de bern op in positive manier  te stimulearjen. Hjirneist sil benammen oan de folgjende punten oandacht skonken wurde:

* taalgebrûk fan de bern

* alle leeftiden keatse trochinoar,

* om de twa earsten fan taak feroarje (foaryn > efteryn (foar minst opslaan) > bûten(foar best opslaan) > ensfh.)

* rint it út de hân dan kin jo bern nei hûs stjoerd wurde troch de jeugkommisje of ien fan de organisearjende âlden.

Wannear 't jim hjir fragen oer hawwe kinne jim kontakt opnimme mei Laurens of Beert Pieter

Wy winskje de keatsers en hun âlden in poerbêst keatsjier ta !

 

plak Namme oantal earsten
1 Ilse Keestra  
2 Wieke de Boer  
3 Froukje Dijkstra  
4 Aaltsje van der Vegt  
5 Rixt Dijkstra  
6 Marijke Dijkstra  
7 Sytse van der Vegt  
8 Peer de Bakker  
9 Remmelt Fopma  
10 Rikst Visser  
11 Hidde van der Wij  
12 Folkert van der Heijde  
13 Kiki Kramer  
14 Joost Wilks  
15 Pyke Kramer  
16 Nynke Punter  
17 Lieuwe Anema  
18 Hester van der Meer  
19 Lonneke Keestra  
20 Aebe Haima  
21 Germ van der Heijde  
22 Pier Koopmans  
23 Yme Kramer  
24 Lineke Fopma  
25 Beitske Boersma  
26 Sanne van der Heijde  
27 Feikje van der Vegt  
28 Senna Monsma  
29 Jantina Punter  
30 Sieger Jan Bosma  
31 Sietse Hoekstra  

 

 


 

 

 
OPSLACH KNKB KEATSEN

pup.fam. 13-15 meter
pup.jong. B 15-17 meter
pup.jong. A 19-21 meter
sk.fam. B 17-19 meter
sk.fam. A 19-21 meter
sk.jonges B 21-23 meter
sk.jonges A 23-25 meter